Stahuji aplikaci

Reminders.cz

Stahuji aplikaci

Reminders.cz
Logo Reminders Upomínkový systém pro Vaše pohledávky
Přihlášení klientaRegistrovat se

Prevence

Jak předcházet problémům s neplatiči.

 

Prevence vzniku problematické pohledávky

Za problematickou pohledávkou označujeme takovou, která nebyla dlužníkem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je obtížně vymahatelná nebo její dobytnost je nejistá.

Prevence vzniku nedobytných pohledávek je však bohužel v praxi stále málo využívána. Náležitou pozornost této problematice začne zpravidla věřitel věnovat až na základě svých negativních zkušeností. Dlužník pozdní úhradou fakticky získává od dodavatele zboží či poskytovatele služeb levný či zcela bezplatný úvěr.

S každou fakturou, kterou vystavujeme, je třeba zacházet tak, jako kdyby se jednalo o vznik dluhu, který budeme nuceni vymáhat všemi dostupnými prostředky. Jinak řečeno, je třeba preventivně zajistit vymahatelnost pohledávky už při samotném vystavení faktury. Informace jsou v tomto případě to nejdůležitější. My Vám bezplatně nabídneme několik rad, jak je získat. Tyto informace jsou pak zdrojem pro možnou analýzu rizik, jejich vyhodnocení a rozhodnutí, zda do vztahu s konkrétním obchodním partnerem vstoupit, či nikoliv.

 • Zkontrolujte si nového odběratele v obchodním rejstříku na www.justice.cz nebo v živnostenském rejstříku na www.rzp.cz. Je třeba zkontrolovat všechny údaje, jen tak je možné nalézt úplné informace o historii společnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat převodům zadlužených firem na tzv. «bílé koně». Jejich společnými vizuálními znaky jsou:
  • u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným došlo k výměně všech členů statutárních orgánů a společníků
  • noví členové statutárních orgánů mají místo bydliště v jiném regionu než je sídlo firmy
  • noví členové jsou příliš mladí či staří pro plnohodnotné plnění funkce statutárního zástupce
  • současně s výměnou statutárních orgánů došlo i k výměně sídla společnosti
  • noví statutární zástupci figurují i v jiných společnostech, kde došlo k podobným změnám ve struktuře společnosti
 • Zkontrolujte údaje o registraci k DPH na serveru http://adisreg.mfcr.cz/. Zrušení registrace plátce DPH vypovídá o praktickém ukončení aktivní komerční činnosti dlužníkem.
 • Prověřte si insolvenční rejstřík na www.justice.cz. Najdete zde ale pouze subjekty, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.
 • Řadu cenných informací lze také získat z dokumentů uložených do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu (například výroční zprávy, účetní závěrky, zprávy auditora...). Do sbírky listin máte možnost nahlédnout rovněž na www.justice.cz.
 • Zkuste si vyhledat informace o ratingu společnosti, se kterou hodláte spolupracovat, na www.ratingmsp.cz.
 • Spolehlivé a prověřené informace obsahuje Obchodní věstník, který je publikovaný v listinné podobě a lze jej nalézt též v on-line verzi na adrese ov.ihned.cz
 • Vyžádejte si od nového klienta reference od společností, se kterými dosud spolupracoval. Pokud budou jeho úmysly čisté, pochopí to a rád poskytne informace i součinnost.
 • Zkuste monitoring na internetu, využijte vyhledávače (google, seznam, centrum…), často se dozvíte mnoho cenných informací.
 • V poslední době je stále více využíváno tzv. rozhodčí doložky, což je klauzule dopsaná do smlouvy. V ní je stanoveno řešení případného sporu pomocí rozhodčího řízení a nikoliv soudní cestou. Tato definice má ale svá zákonná pravidla a proto doporučujeme konzultaci s renomovanou advokátní kanceláří. Mezi nesporné výhody rozhodčí doložky patří rychlost, jednoinstančnost, neformálnost, neveřejnost a v neposlední řadě nepoměrně nižší náklady oproti soudnímu řízení.
 • Zajistěte si kvalitní dokumentaci, ze které bude jasný a nezpochybnitelný vznik obchodního vztahu. Tyto dokumenty doporučujeme vždy konzultovat s renomovaným právníkem se zkušenostmi s obchodním právem. Doklady musí mít všechny náležitosti a samozřejmě musí být podepsané. Kvalita a komplexnost související dokumentace má zvlášť velký význam ve stavebním sektoru, kde je nezbytné věnovat maximální pozornost objednávkám a specifikaci víceprací, jakož i řádně potvrzeným protokolům o předání a převzetí stavebních prací. Ve všech vztazích  mezi věřiteli a dlužníky platí pravidlo, že v případech, kdy za dlužníka nepodepisují dokumenty statutární zástupci, je pro věřitelé nezbytné mít plné moci osob, které dokumenty podepisují. Mezi dokumenty, které rozhodně doporučujeme zajistit a jejichž význam není dobré podceňovat patří zejména:
  • smlouva o dodávce / službě / díle
  • objednávka s uvedením všech náležitostí, zejména údaji o objednavateli, ceně a specifikaci předmětu objednávky
  • dodací listy
  • protokol o převzetí věci / díla
 • Zajistěte si další zajišťovací instrumenty. Existence vhodných zajišťovacích instrumentů může mít rozhodující vliv na vymahatelnost pohledávek. Většinou se může jednat o zajištění vlastní pohledávky prostřednictvím dalších záruk ze strany dlužníka – např. nemovitým majetkem dlužníka nebo osobními zárukami ze strany statutárních orgánů dlužníka. Těmito zárukami může být např. přistoupení k závazku dlužníka (společnosti) i fyzickou osobou - jednatelem této společnosti (spoludlužník). Vhodným zajišťovacím instrumentem může být i směnka vystavená dlužníkem a avalovaná fyzickou osobou – jednatelem této společnosti (avalem je fyzická osoba). K závazku dlužníka může zcela analogicky přistoupit i další společnost nebo jiné subjekty. Zajišťovacím instrumentem může být v jistých situacích i závazek nepeněžitého charakteru (např. zboží, zásoby apod.) nebo peněžitého charakteru, kdy závazek dlužníka může být zajištěn např. úschovou cenných papírů nebo splatnými závazky třetích subjektů vůči dlužníkovi.
 • Pečlivě si hlídejte splatnost faktur, a pokud není faktura uhrazená v den splatnosti, okamžitě dlužníka informujte. Může se stát, že jen zapomněl či uslyšíte jiné vysvětlení. Každopádně připomenutím dáváte dlužníkovi impuls, že o pohledávce víte a hodláte ji řešit. A právě s tím Vám naše společnost může výrazně pomoci a významnou měrou tak přispět k eliminaci problémů s neplatiči.
 • Vyzkoušejte prověření zadluženosti dlužníka na burzách pohledávek či v různých registrech, jejich (zdaleka neúplný) seznam uvádíme níže. Tady je však nezbytné mít na zřeteli to, že kterákoliv burza nebo rejstřík v ČR mohou mít zásadní informační nedostatek - totálně zadlužené subjekty, které mají desítky věřitelů, často vůbec na burzách nefigurují. Informace na těchto stránkách zpravidla nejsou nijak validovány a mají pouze informační charakter. Rovněž je třeba mít na paměti, že zdaleka ne všechny "registry" jsou opravdu férové a že údaje jsou reálné a pravdivé. Mnoho firem, zabývajících se řešením pohledávek, se pouze snaží z Vás dostat menší či větší obnos za v podstatě naprosto bezcenou informaci. Na toto téma můžete najít poměrně dost odkazů v médiích. Pokud budete mít s některou z uvedených institucí (respektive jejich webovými stránkami či přímo s jejich službami) negativní zkušenost, dejte nám o tom vědět a my jí z našeho seznamu vyřadíme. Stejně tak nám prosím napište i pokud budete mít odkaz na stránky, kde se dá (ideálně bezplatně) ověřit bonita dlužníka, nebo budete mít jiný zajímavý odkaz k tématu. Můžete tím pomoci i dalším...
Několik rad jak postupovat, když už máme pohledávky po splatnosti.Jak postupovat

Perfektní příprava podkladů pro další vymáhání pohledávky